१९५५-१९६८
सं. वाऱ्यावरचा मुशाफिर नाटक १९५९
वर्तुळाचे दुसरे टोक नाटक १९६०
ब्रह्महत्या नाटक १९६६
निखारे / रूपांतर नाटक १९६७
खेळ दोन जीवांचा / आधारित नाटक १९६७
साता समुद्रापार / रूपांतर नाटक १९६८
मधुमंजिरी / आधारित नाटक मुलांसाठी १९५९
कळलाव्या कांद्याची कहाणी / आधारित नाटक मुलांसाठी १९६०
निमशिम्मा राक्षस नाटक मुलांसाठी १९६३
गाणारी मैना नाटक मुलांसाठी १९६३
अद्भुताच्या राज्यात नाटक मुलांसाठी १९६५
अचाट गावची अफाट मावशी नाटक मुलांसाठी १९६६
अदृश्य माणूस नाटक मुलांसाठी १९६८
राजकन्या आणि जादूची आगपेटी नाटक मुलांसाठी १९६८
वेडी माणसं एकांकिका १९५५
यंत्र एकांकिका १९५५
कहाणी एकांकिका १९५५
पाहुणी / कल्पना परकीय एकांकिका १९५६
उ:शाप एकांकिका  
शर्वरी एकांकिका १९५७
बारा : पस्तीस एकांकिका १९५७
चोर, शिरजोर आणि... एकांकिका १९५७
द्वैत एकांकिका १९५८
अस्ताई एकांकिका १९५८
लाट फुटली एकांकिका १९५८
घन तमी शुक्र एकांकिका  
जगावेगळी एकांकिका १९५९
संभाजी-झेबुन्निसा संवाद एकांकिका १९५९
एका ओल्या रात्री एकांकिका १९५९
काळ-वेळ एकांकिका १९५९
वेडा गिरिधारी एकांकिका १९६०
लाल गुलाबांची भेट एकांकिका १९६१
सात एकांकिका एकांकिका १९६१
एकाच मातीची खेळणी एकांकिका १९६२
एक होती सिंड्रेला एकांकिका  
स्वागत एकांकिका  
सांगाती एकांकिका  
मंत्र एकांकिका १९६१
कथ्थक एकांकिका १९६२
सोनेरी संध्याकाळ एकांकिका १९६२
धर्म एकांकिका १९६३
विठोबाची लेकरे एकांकिका १९६३
शय्या एकांकिका  
हिंदी रूपांतर : प्रतिभा मतकरी एकांकिका  
हंसाचे बेट एकांकिका १९६४
सत्य एकांकिका  
अस्वस्थ रात्र एकांकिका १९६४
मी तुमचं भूत / आधारित एकांकिका  
रणमर्द एकांकिका १९६५
कहाणी कुणा प्रेमिकांची एकांकिका  
मधुवंती एकांकिका १९६६
हाक फोडी चांगुणा एकांकिका १९६६
सावित्री मी आलो! एकांकिका १९६७
चूक भूल द्यावी घ्यावी एकांकिका १९६७
गाठी / दुहेरी एकांकिका १९६८
जण पळभर म्हणतील एकांकिका  
राजकन्येची सावली हरवली एकांकिका - मुलांसाठी १९६१
जग एक शाळा आहे एकांकिका - मुलांसाठी १९६१
भामटे बावळे एकांकिका - मुलांसाठी  
मोहोरांची खिचडी एकांकिका - मुलांसाठी १९६१
चंद्रावरचा ससा एकांकिका - मुलांसाठी १९६१
एक होता मुलगा एकांकिका - मुलांसाठी १९६१
टुणूक टुणूक भोपळा एकांकिका - मुलांसाठी १९६२
आनंदाचा दवाखाना एकांकिका - मुलांसाठी १९६२
दगडा, दगडा शिकव धडा एकांकिका - मुलांसाठी १९६३
आनंदाची बहादुरी एकांकिका - मुलांसाठी १९६४
किलोस सव्वा किलो एकांकिका - मुलांसाठी १९६५
जादूचे जोडे एकांकिका - मुलांसाठी १९६५
झोपाळू राजपुत्र एकांकिका - मुलांसाठी १९६५
राजकन्येच्या कावळ्याचा फार्स एकांकिका - मुलांसाठी १९६६
आरशाचा राक्षस एकांकिका - मुलांसाठी  
हुशार मुलांचे नाटक एकांकिका - मुलांसाठी १९६७
बेबी मॅच पाहते कथा १९५९
सोनेरी मनाची परी कथा १९५९
वनराणी आणि फूल कथा १९६०
कवीची प्रिया कथा १९६१
कुंभ कथा १९६१
स्वप्नातील चांदणे कथा १९६२
फाटक्या कपड्यातील राजकन्या कथा १९६२
जादूचे फुलपाखरू कथा १९६२
दुखऱ्या गुडघ्याची गोष्ट कथा १९६२
लाकडातील चेहरा कथा १९६४
खेकडा कथा १९६५
आल्बम कथा १९६५
निजधाम कथा १९६५
अंतराय कथा १९६६
कळकीचं बाळ कथा १९६६
शाळेचा रस्ता कथा १९६६
एक विलक्षण आरसा कथा १९६६
तुमची गोष्ट कथा १९६६
अपरात्र कथा १९६७
ती, मी आणि तो कथा १९६७
निमची निमा कथा १९६७
वादा कथा १९६७
हे माझे घर कथा १९६८
शेला कथा १९६८
डोंगरमाथा कथा १९६८
कुणास्तव कुणीतरी कथा १९६८
तडा गेलेली काच कथा १९६८
आकृती कथा ?
जादूचे बूट कथा - मुलांसाठी १९६५
तीन मुकी कथा - मुलांसाठी १९६५
रत्नजडित भांडे कथा - मुलांसाठी १९६५
आरशाचा कवडसा कथा - मुलांसाठी १९६६
जग सुंदर करणारी मुलगी कथा - मुलांसाठी १९६६
राजा आणि चिमणा कथा - मुलांसाठी १९६६
बिनमोत्याचा शिंपला कथा - मुलांसाठी १९६६
विडीचे भूत कथा - मुलांसाठी १९६६
नाट्यवाचनविषयी लेख १९५९
आजची मराठी रंगभूमी लेख १९६१
मराठी रंगभूमी : निदान आणि उपाय (दुर्गाबाई खोटे यांच्या संमेलनाध्यक्ष भाषणावर) लेख १९६१
समीक्षा:मुलांसाठी दोन बालनाटीका : शेपटीचा शाप,झाली काय गंम्मत ! लेख  
बालरंगभूमीविषयी : एक प्रकट चिंतन लेख १९६४
पटकथा - संवादाचे बळी लेख १९६४
समीक्षा : कॅरल चॅपेकच्या परीकथा : देविदास बागुल लेख १९६४
वाऱ्यावरचा मुशाफ़िर प्रकाशित पुस्तके १९५९
वर्तुळाचे दुसरे टोक प्रकाशित पुस्तके १९६०
ब्रह्महत्या प्रकाशित पुस्तके १९६७
सात एकांकिका एकांकिका संग्रह १९६१
लाट फुटली एकांकिका संग्रह १९६१
काळवेळ एकांकिका संग्रह १९६१
धन तमी शुक्र एकांकिका संग्रह १९६१
बारा पस्तीस एकांकिका संग्रह १९६१
एकाच मातीची खेळणी एकांकिका संग्रह १९६२
लाल गुलाबाची भेट एकांकिका संग्रह १९६४
मधुमंजिरी मुलांसाठी नाटके १९५९
कळलाव्या कांद्याची कहाणी मुलांसाठी नाटके १९६०
निम्माशिम्मा राक्षस मुलांसाठी नाटके १९६३
गाणारी मैना मुलांसाठी नाटके १९६४
अचाट गावची अफाट मावशी मुलांसाठी नाटके १९६६
राक्षसराज झिंदाबाद मुलांसाठी नाटके १९६७
अदृश्य माणूस मुलांसाठी नाटके १९६८
राजकन्येची सावली हरवली मुलांसाठी एकांकिका संग्रह १९६१
१९५५-१९६८
सं. वाऱ्यावरचा मुशाफिर नाटक १९५९
वर्तुळाचे दुसरे टोक नाटक १९६०
ब्रह्महत्या नाटक १९६६
निखारे / रूपांतर नाटक १९६७
खेळ दोन जीवांचा / आधारित नाटक १९६७
साता समुद्रापार / रूपांतर नाटक १९६८
मधुमंजिरी / आधारित नाटक मुलांसाठी १९५९
कळलाव्या कांद्याची कहाणी / आधारित नाटक मुलांसाठी १९६०
निमशिम्मा राक्षस नाटक मुलांसाठी १९६३
गाणारी मैना नाटक मुलांसाठी १९६३
अद्भुताच्या राज्यात नाटक मुलांसाठी १९६५
अचाट गावची अफाट मावशी नाटक मुलांसाठी १९६६
अदृश्य माणूस नाटक मुलांसाठी १९६८
राजकन्या आणि जादूची आगपेटी नाटक मुलांसाठी १९६८
वेडी माणसं एकांकिका १९५५
यंत्र एकांकिका १९५५
कहाणी एकांकिका १९५५
पाहुणी / कल्पना परकीय एकांकिका १९५६
उ:शाप एकांकिका  
शर्वरी एकांकिका १९५७
बारा : पस्तीस एकांकिका १९५७
चोर, शिरजोर आणि... एकांकिका १९५७
द्वैत एकांकिका १९५८
अस्ताई एकांकिका १९५८
लाट फुटली एकांकिका १९५८
घन तमी शुक्र एकांकिका  
जगावेगळी एकांकिका १९५९
संभाजी-झेबुन्निसा संवाद एकांकिका १९५९
एका ओल्या रात्री एकांकिका १९५९
काळ-वेळ एकांकिका १९५९
वेडा गिरिधारी एकांकिका १९६०
लाल गुलाबांची भेट एकांकिका १९६१
सात एकांकिका एकांकिका १९६१
एकाच मातीची खेळणी एकांकिका १९६२
एक होती सिंड्रेला एकांकिका  
स्वागत एकांकिका  
सांगाती एकांकिका  
मंत्र एकांकिका १९६१
कथ्थक एकांकिका १९६२
सोनेरी संध्याकाळ एकांकिका १९६२
धर्म एकांकिका १९६३
विठोबाची लेकरे एकांकिका १९६३
शय्या एकांकिका  
हिंदी रूपांतर : प्रतिभा मतकरी एकांकिका  
हंसाचे बेट एकांकिका १९६४
सत्य एकांकिका  
अस्वस्थ रात्र एकांकिका १९६४
मी तुमचं भूत / आधारित एकांकिका  
रणमर्द एकांकिका १९६५
कहाणी कुणा प्रेमिकांची एकांकिका  
मधुवंती एकांकिका १९६६
हाक फोडी चांगुणा एकांकिका १९६६
सावित्री मी आलो! एकांकिका १९६७
चूक भूल द्यावी घ्यावी एकांकिका १९६७
गाठी / दुहेरी एकांकिका १९६८
जण पळभर म्हणतील एकांकिका  
राजकन्येची सावली हरवली एकांकिका - मुलांसाठी १९६१
जग एक शाळा आहे एकांकिका - मुलांसाठी १९६१
भामटे बावळे एकांकिका - मुलांसाठी  
मोहोरांची खिचडी एकांकिका - मुलांसाठी १९६१
चंद्रावरचा ससा एकांकिका - मुलांसाठी १९६१
एक होता मुलगा एकांकिका - मुलांसाठी १९६१
टुणूक टुणूक भोपळा एकांकिका - मुलांसाठी १९६२
आनंदाचा दवाखाना एकांकिका - मुलांसाठी १९६२
दगडा, दगडा शिकव धडा एकांकिका - मुलांसाठी १९६३
आनंदाची बहादुरी एकांकिका - मुलांसाठी १९६४
किलोस सव्वा किलो एकांकिका - मुलांसाठी १९६५
जादूचे जोडे एकांकिका - मुलांसाठी १९६५
झोपाळू राजपुत्र एकांकिका - मुलांसाठी १९६५
राजकन्येच्या कावळ्याचा फार्स एकांकिका - मुलांसाठी १९६६
आरशाचा राक्षस एकांकिका - मुलांसाठी  
हुशार मुलांचे नाटक एकांकिका - मुलांसाठी १९६७
बेबी मॅच पाहते कथा १९५९
सोनेरी मनाची परी कथा १९५९
वनराणी आणि फूल कथा १९६०
कवीची प्रिया कथा १९६१
कुंभ कथा १९६१
स्वप्नातील चांदणे कथा १९६२
फाटक्या कपड्यातील राजकन्या कथा १९६२
जादूचे फुलपाखरू कथा १९६२
दुखऱ्या गुडघ्याची गोष्ट कथा १९६२
लाकडातील चेहरा कथा १९६४
खेकडा कथा १९६५
आल्बम कथा १९६५
निजधाम कथा १९६५
अंतराय कथा १९६६
कळकीचं बाळ कथा १९६६
शाळेचा रस्ता कथा १९६६
एक विलक्षण आरसा कथा १९६६
तुमची गोष्ट कथा १९६६
अपरात्र कथा १९६७
ती, मी आणि तो कथा १९६७
निमची निमा कथा १९६७
वादा कथा १९६७
हे माझे घर कथा १९६८
शेला कथा १९६८
डोंगरमाथा कथा १९६८
कुणास्तव कुणीतरी कथा १९६८
तडा गेलेली काच कथा १९६८
आकृती कथा ?
जादूचे बूट कथा - मुलांसाठी १९६५
तीन मुकी कथा - मुलांसाठी १९६५
रत्नजडित भांडे कथा - मुलांसाठी १९६५
आरशाचा कवडसा कथा - मुलांसाठी १९६६
जग सुंदर करणारी मुलगी कथा - मुलांसाठी १९६६
राजा आणि चिमणा कथा - मुलांसाठी १९६६
बिनमोत्याचा शिंपला कथा - मुलांसाठी १९६६
विडीचे भूत कथा - मुलांसाठी १९६६
नाट्यवाचनविषयी लेख १९५९
आजची मराठी रंगभूमी लेख १९६१
मराठी रंगभूमी : निदान आणि उपाय (दुर्गाबाई खोटे यांच्या संमेलनाध्यक्ष भाषणावर) लेख १९६१
समीक्षा:मुलांसाठी दोन बालनाटीका : शेपटीचा शाप,झाली काय गंम्मत ! लेख  
बालरंगभूमीविषयी : एक प्रकट चिंतन लेख १९६४
पटकथा - संवादाचे बळी लेख १९६४
समीक्षा : कॅरल चॅपेकच्या परीकथा : देविदास बागुल लेख १९६४
वाऱ्यावरचा मुशाफ़िर प्रकाशित पुस्तके १९५९
वर्तुळाचे दुसरे टोक प्रकाशित पुस्तके १९६०
ब्रह्महत्या प्रकाशित पुस्तके १९६७
सात एकांकिका एकांकिका संग्रह १९६१
लाट फुटली एकांकिका संग्रह १९६१
काळवेळ एकांकिका संग्रह १९६१
धन तमी शुक्र एकांकिका संग्रह १९६१
बारा पस्तीस एकांकिका संग्रह १९६१
एकाच मातीची खेळणी एकांकिका संग्रह १९६२
लाल गुलाबाची भेट एकांकिका संग्रह १९६४
मधुमंजिरी मुलांसाठी नाटके १९५९
कळलाव्या कांद्याची कहाणी मुलांसाठी नाटके १९६०
निम्माशिम्मा राक्षस मुलांसाठी नाटके १९६३
गाणारी मैना मुलांसाठी नाटके १९६४
अचाट गावची अफाट मावशी मुलांसाठी नाटके १९६६
राक्षसराज झिंदाबाद मुलांसाठी नाटके १९६७
अदृश्य माणूस मुलांसाठी नाटके १९६८
राजकन्येची सावली हरवली मुलांसाठी एकांकिका संग्रह १९६१